Regulamin sklepu

1. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Dietinea.pl Sklep internetowy Dietinea prowadzony jest przez Karolinę Bojdo wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Dietinea świadczonych przez Karolinę Bojdo spełnia wymagania określone Regulaminem;
 3. Usługi – polegają na konsultacjach i przygotowaniu diety oraz sprzedaży gotowych diet. Konsultacje mogą być świadczone w gabinecie w Rawie Mazowieckiej na ul. Laskowej 10, w miejscu wyznaczonym przez kienta lub świadczone przez Internet.
 4. Serwis Dietinea – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.dietinea.pl wraz ze wszystkimi podstronami

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Dietinea świadczonych przez Karolinę Bojdo na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem dietinea.pl jest Karolina Bojdo.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Dietinea.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Dietinea oraz wygląd i treść dietinea.pl stanowią własność Karoliny Bojdo i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Dietinea na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

3. Warunki świadczenia usług Dietinea

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  •ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,
  •oraz zaakceptowała Regulamin.
 2. Ogólne warunki korzystania z usług Dietinea
  •Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których dietetyk ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
  • Usługi Dietinea świadczone przez Karolinę Bojdo przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Dietinea wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

4. Usługi Dietinea.pl świadczone odpłatnie

 1. Usługą Dietinea świadczoną Użytkownikowi przez Karolinę Bojdo odpłatnie są:
  •Konsultacje,
  •Układanie planów żywieniowych zwanych dietą,
  •Sprzedaż diet,
  •Warsztaty dietetyczne prowadzone indywidualnie lub dla grup zorganizowanych.
 2. Warunki korzystania z usług Dietinea świadczonych odpłatnie:
  Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi dietinea.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Karolinę Bojdo następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Karolinę Bojdo w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług dietinea.pl
  a)Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług dietinea.pl świadczonych drogą elektroniczną nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty za wybraną usługę.
  b)Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  • do prawidłowego wykonania przez Karolinę Bojdo odpłatnych usług dietinea.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnieniu ankiety i udzieleniu informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny przygotowywany jest każdorazowo w oparciu o informacje podane w ankiecie.
  • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi Dietinea, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  • indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Karolina Bojdo nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Opłaty:
  • Pakiet pierwszy stacjonarny zawierający: pierwszą wizytę (na której dononywane są pomiary i przeprowadzany wywiad żywieniowy), drugą wizytę (odbiór 7 – dniowego planu dietetycznego) oraz wizytę kontroną – 250 złotych, cena promocyjna 200 złotych.
  • Pakiet drugi stacjonarny zawierający: pierwszą wizytę (na której dononywane są pomiary i przeprowadzany wywiad żywieniowy), drugą wizytę (odbiór 14 – dniowego planu dietetycznego) oraz wizytę kontroną – 340 złotych, cena promocyjna 280 złotych.
  • Pakiet 7 – dniowy online zawierający: wywiad żywieniowy, 7 – dniowy jadłospis, kontrolę postępów – 120 złotych.
  • Pakiet 14 – dniowy online zawierający: wywiad żywieniowy, 14 – dniowy jadłospis, kontrolę postępów – 180 złotych.
  • Pakiet 21 – dniowy online zawierający: wywiad żywieniowy, 21 – dniowy jadłospis, kontrolę postępów – 220 złotych.

5. Polityka prywatności – zasady ogólne

 1. Dietinea zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania dietinea.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Dietinea jak i podmioty trzecie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez Dietinea w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Dietinea i jej partnerów biznesowych) i świadczenia usług dietinea.pl oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
 3. Dietinea oświadcza, iż:
  • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 4. Dietinea informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
  • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 5. Dietinea oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Dietazdrowychkalorii niezbędne jest każdorazowo wskazanie Dietinea adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami dietinea.pl
 6. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
  • przekazywanie przez Dietinea danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
  • otrzymywanie od Dietinea współpracowników lub kontrahentów Dietinea, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami dietinea.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Dietinea.

6. Postanowienia końcowe

 1. Dietinea zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • warunków świadczenia usług
  • warunków korzystania z usług
  • zmianą funkcjonalności Serwisu
  • obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług dietinea.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.